Algemene voorwaarden downloaden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedereen die zich aanmeldt voor een cursus van UCADEME B.V. (hierna aan te duiden als UCADEME). Deze voorwaarden treden in werking per 1 juli 2022.

Artikel 1 Definities
1.1
Aan de hierna dikgedrukte woorden en/of uitdrukkingen wordt de hieronder weergegeven betekenis toegekend, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald in deze Voorwaarden.
Aanmeldingsformulier: het door UCADEME verstrekte (digitale) formulier, waarmee door de Cursist de intentie wordt gegeven zich te willen inschrijven voor een Cursus van UCADEME, en welk formulier door de Cursist ter Aanmelding voor de Cursus (digitaal) moet worden ingevuld en verstuurd.
Aanmelding: het accorderen van de Voorwaarden en het volledig invullen en verzenden van het Aanmeldingsformulier met de eventueel vereiste bijlagen.
Annulering: het na Aanmelding of na Inschrijving, maar voorafgaand aan de start van een Cursus beëindigen van de Cursus.
Artikel: een Artikel of bepaling uit deze Voorwaarden.
Cursus: door UCADEME aangeboden onderwijs in de vorm van één afgeronde onderwijseenheid, bestaande uit één of meer onderwijsdagen.
Cursusgeld: het totaal aan kosten voor het volgen van een Cursus.
Inschrijving: schriftelijke bevestiging door UCADEME van de inschrijving voor de Cursus die wordt verstuurd aan de Cursist na ontvangst van het (digitale) Aanmeldingsformulier en de eventueel vereiste documenten ten bewijze van het voldoen aan de gestelde toelatingseisen.
UCADEME: Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80348157, gevestigd te 9405 PR Assen, Transportweg 8.
Voorwaarden: de in dit document beschreven Voorwaarden.
Website: www.ucademe.nl.

Artikel 2 Aanmelding en inschrijving
2.1
De Aanmelding voor een cursus vindt plaats door middel van (i) het juist en volledig (digitaal) invullen en verzenden van het Aanmeldingsformulier via de Website, tezamen met de eventueel vereiste bewijsstukken, (ii) het expliciet akkoord gaan met deze Voorwaarden en eventueel separaat gecommuniceerde aanvullende voorwaarden.
2.2
Na aanmelding en ontvangst van eventueel vereiste bewijsstukken ontvangt de Cursist een schriftelijke bevestiging van zijn inschrijving.
2.3
Wanneer het maximum aantal Cursisten voor een Cursus is bereikt, kunnen de hierna nog ontvangen Aanmeldingen geplaatst worden op een wachtlijst. De Cursist wordt schriftelijk de keuze geboden om op de wachtlijst geplaatst te worden of om de Aanmelding ongedaan te maken.
2.4
Begeleiding en diensten welke zijn inbegrepen: cursusbegeleiding door een ervaren docent, expert op zijn of haar vakgebied, studiemateriaal, koffie/thee.
2.5
De duur van het contract betreft tot aan het einde van de desbetreffende cursusdag. Bij een meerdaagse cursus betreft het tot aan het einde van de laatste cursusdag.

Artikel 3 Betaling
3.1
Voor aanvang van de Cursus ontvangen Cursisten een factuur voor het Cursusgeld. De factuur dient op moment van inschrijving te worden voldaan via elektronisch betaalsysteem MOLLIE, of binnen 14 dagen na factuurdatum via bankoverschrijving.
3.2 Betaling door Cursist geschiedt enkel via elektronisch betaalsysteem MOLLIE via de webshop op de website www.ucademe.nl of via bankoverschrijving o.v.v. het factuurnummer op het vermelde IBAN van UCADEME.
3.3
Betaling door de Cursist dient uitsluitend te geschieden in Euro's. Indien en voor zover er transactiekosten verbonden zijn aan de door de Cursist gekozen wijze van betaling, zijn deze kosten voor rekening en risico van de Cursist.
3.4
De Cursist is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de betaling.
3.5
UCADEME behoudt zich het recht voor om Cursisten met een betalingsachterstand het volgen van de Cursus te weigeren tot het moment waarop door de Cursist aan de betalingsverplichting is voldaan.
3.6
Het niet aanwezig zijn bij de Cursus, ontslaat de Cursist niet van de betalingsverplichtingen ontstaan bij de Inschrijving.
3.7 
Kosten voor studieboeken/studiemateriaal: € 0,- tenzij anders aangegeven wordt bij desbetreffende cursus

Artikel 4 Annulering en Tussentijdse beëindiging
4.1
De Cursist heeft het recht om binnen 14 dagen na Aanmelding zijn deelname aan een Cursus schriftelijk of per mail aan mail@ucademe.nl te annuleren, tenzij de Cursist zich 6 weken of korter voor de eerste cursusdag aanmeldt. De ontvangstdatum van de annuleringsbrief of de verzenddatum van e-mail geldt als aanzegdatum van de Annulering. Bij Annulering is de Cursist € 50,- administratiekosten verschuldigd.
4.2
Wanneer een Cursist wegens omstandigheden niet in staat is deel te nemen aan een Cursus en Annulering op grond van Artikel 4.1 niet mogelijk is, dan kan hij tot 6 weken voorafgaand aan de eerste cursusdag eenmalig via mail@ucademe.nl verzoeken om deel te mogen nemen aan een vervangende cursus. Deze vervangende cursus dient plaats te vinden binnen één jaar na de eerste cursusdag van de oorspronkelijk geplande Cursus. Bij wijziging van de deelname zoals bedoeld in dit artikel wordt € 50,- administratiekosten in rekening gebracht.
4.3
Bij Annulering binnen 6 weken voorafgaande aan de eerste cursusdag is de Cursist het totale Cursusgeld verschuldigd. De ontvangstdatum van de annuleringsbrief of de verzenddatum van e-mail geldt als aanzegdatum van de Annulering.
4.4
UCADEME behoudt zich het recht voor de Cursus uit te stellen of af te gelasten indien het aantal Inschrijvingen voor de Cursus onvoldoende is, zulks ter beoordeling van UCADEME. Door de Cursist kan aan inschrijving geen rechten worden ontleend. Bij afgelasting van de Cursus zal reeds ontvangen Cursusgeld door UCADEME in zijn geheel worden terugbetaald. Terugbetaling door UCADEME geschiedt binnen 2 weken na afgelasting.
4.5
De Cursist heeft het recht zijn Cursus tussentijds te beëindigen. Deze tussentijdse beëindiging is uitsluitend mogelijk door schriftelijke opzegging per brief of e-mail aan mail@ucademe.nl en ontslaat de Cursist niet van de aangegane financiële verplichtingen.

Artikel 5 Intellectueel eigendom
5.1
De Cursist mag uitsluitend gebruik maken van logo’s, octrooien, auteursrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van UCADEME in het kader van de Cursus. Dit gebruiksrecht eindigt direct bij beëindiging van de Cursus.
5.2
Op het door UCADEME verstrekte cursusmateriaal berusten intellectuele eigendomsrechten die aan UCADEME en/of derden toebehoren. Uit het door UCADEME verstrekte materiaal mag niets worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of enige gegevensdrager, openbaar gemaakt of aan derden ter beschikking gesteld, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van UCADEME, of als het in lijn is met de uitzondering van art. 16c Auteurswet.
5.3
Tijdens onderwijsbijeenkomsten mogen door Cursisten geen beeld- en/of geluidsopnamen worden gemaakt, tenzij voorafgaand schriftelijk toestemming is verleend door UCADEME en de betrokkenen.
5.4
Het is de Cursist verboden om tijdens de Cursus verkregen vertrouwelijke informatie op welke wijze dan ook aan derden bekend te maken, behoudens voor zover vereist door het toepasselijk recht.

Artikel 6 Uitvoering van de Voorwaarden
6.1
UCADEME zal zich inspannen de Cursus naar beste inzicht en vermogen uit te voeren en de kwaliteit van de Cursus te bewaken. UCADEME stelt de Cursus vast en mag de Cursus te allen tijde wijzigen onder bewaking van de kwaliteit daarvan.
6.2
Gegevens van Cursisten kunnen enkel aan derden worden verstrekt, indien en voor zover nodig voor de uitvoering van de Voorwaarden, om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting of wanneer de Cursist hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Artikel 7 Klacht en reclame ten aanzien van de uitvoering van de Voorwaarden
7.1
Eventuele klachten dienen binnen drie weken na ontdekking van de tekortkoming schriftelijk (per e-mail of brief) te worden ingediend met een gedetailleerde omschrijving en onderbouwing van de klacht, bij gebreke waarvan de Cursist UCADEME niet meer aansprakelijk kan stellen in verband met de klacht.
7.2
Indien UCADEME een door de Cursist ingediende klacht ter zake van uitvoering van de Voorwaarden gegrond bevindt, zal UCADEME een oplossing proberen te vinden, zulks ter discretie van UCADEME.
7.3
De Cursist is niet gerechtigd enige betaling ter zake van de Cursus op te schorten op de grond dat door hem/haar een klacht en/of reclame is ingediend.
7.4
De Cursist heeft recht op gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de door hem aan UCADEME betaalde prijs voor de Cursus indien en voor zover de door hem/haar ingediende klacht door UCADEME gegrond is bevonden en het alsnog uitvoeren van de Studieovereenkomst voor de Cursist aantoonbaar zinloos is geworden of onmogelijk is ten gevolge van de tekortkoming van UCADEME.

Artikel 8 Aansprakelijkheid
8.1
Behoudens in geval van aantoonbare opzet of grove schuld van UCADEME, is UCADEME ongeacht de rechtsgrond waarop de aanspraak van de Cursist is gebaseerd, slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade tot maximaal het factuurbedrag dat door de Cursist voor de Cursus werd betaald. 8.2
UCADEME is, ongeacht de rechtsgrond waarop de aanspraak van de Cursist is gebaseerd, nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot gederfde winst, geleden verliezen en gemaakte kosten, alsmede gemiste opdrachten, gemiste besparingen, schade door productie- en of bedrijfsonderbrekingen of stagnatie en/of schade als gevolg van verloren werk- en of reistijd.
8.3
UCADEME is nimmer aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of schade aan eigendommen van de Cursist, ongeacht waar de Cursus plaatsvindt.
8.4
UCADEME is, ongeacht de rechtsgrond waarop de aanspraak van de Cursist is gebaseerd, niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van haar ondergeschikten en/of niet-ondergeschikten voor wie zij volgens de wet aansprakelijk is en/of derden die zij bij de uitvoering van de Studieovereenkomst inschakelt.
8.5
De in Artikel 8.1 opgenomen beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing indien en voor zover aansprakelijkheid van UCADEME voor de desbetreffende schade is verzekerd onder enige overeenkomst van verzekering en de desbetreffende verzekeraar tot uitkering overgaat. In dat geval is UCADEME slechts aansprakelijk voor het bedrag dat onder de desbetreffende verzekering wordt uitgekeerd in het desbetreffende geval. UCADEME is niet verplicht rechten onder enige door haar afgesloten verzekering geldend te maken, indien zij door de Cursist aansprakelijk wordt gehouden. Het bepaalde in Artikelen 8.2, 8.3 en 8.4 is onverkort van toepassing.
8.6
UCADEME bedingt hierbij dat zij alle wettelijke en contractuele rechten en verweren ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid kan inroepen mede ten behoeve van al diegenen die bij de uitvoering van de Voorwaarden zijn betrokken.
8.7
UCADEME mag bij uitvoering van de Voorwaarden derden inschakelen

Artikel 9 Overmacht
9.1
Als er buiten de schuld van UCADEME calamiteiten zijn die verhinderen dat scholingsactiviteiten (geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend) op een behoorlijke wijze uitgevoerd kunnen worden, dan is er sprake van overmacht. In zo’n geval heeft UCADEME het recht de cursus op te schorten of te staken zonder aan een schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel 10 Partiële nietigheid/conversie
10.1
Indien enige bepaling van deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig, onwettig, niet verbindend of niet uitvoerbaar is, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht. Partijen zullen al het mogelijke doen om overeenstemming te bereiken over een nieuwe bepaling die zo weinig mogelijk afwijkt van de ongeldige, onwettige niet verbindende of niet uitvoerbare bepaling, in aanmerking nemende de inhoud en het doel van deze Voorwaarden.

Artikel 11 Toepasselijk recht
11.1
Op alle rechtsbetrekkingen tussen UCADEME en de Cursist is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12 Wijziging van deze voorwaarden
12.1
UCADEME is bevoegd te allen tijde wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen.
UCADEME

Transportweg 8
9405 PR Assen

IBAN: NL74RABO0360438695

KVK: 80348157

BTW: NL861640573B01

mail@ucademe.nl

www.ucademe.nl

Uw naam
Uw telefoonnummer
Dag, tijd dat u gebeld wilt worden