Assen, 8 januari 2024
Kwaliteitsverbetering en — bewaking staat bij Ucademe hoog in het vaandel. Ucademe hanteert de onderstaande klachtenprocedure.
Klacht.
In deze regeling wordt verstaan onder een klacht: een uiting van (ernstige) ontevredenheid van een natuurlijke persoon of rechtspersoon over de gedragingen van en/of uitlatingen van en/of behandeling door (een medewerker van) Ucademe.
2.1
Iedere cursist die bij Ucademe een cursus/scholing volgt of heeft gevolgd heeft het recht om een klacht in te dienen.
2.2
De klacht kan mondeling of schriftelijk worden ingediend bij Ucademe. Een schriftelijk ontvangen klacht zal schriftelijk worden bevestigd binnen 5 werkdagen.
2.3
Voor alle betrokkenen geldt verplichte geheimhouding ten aanzien van verstrekte gegevens en informatie over alle partijen.
3.1 Ucademe
a.
handelt de klacht af binnen 20 werkdagen na ontvangst van de klacht
b.
kan de behandeling van de klacht ten hoogste tien werkdagen verdagen. Hierover wordt een schriftelijke mededeling gedaan aan de melder.
c.
Het oordeel van de beroepsinstantie is voor Ucademe bindend; eventuele consequenties worden door Ucademe snel afgehandeld.
d.
Als partijen in gezamenlijkheid niet tot consensus kunnen komen kan men zich wenden tot Dhr. Marcel Knol voor bindend advies. Desbetreffende contactgegevens kunt u opvragen via mail@ucademe.nl
4.1
De klacht hoeft niet in behandeling te worden genomen indien:
a.
het een klacht is die reeds door een andere organisatie is of wordt behandeld;
b.
het feit waartegen geklaagd wordt, langer dan drie maanden voor het indienen van de klacht heeft plaatsgevonden;
c.
het een feit betreft waartegen door de melder bezwaar kan worden gemaakt of beroep kan worden ingesteld bij of tegen de opdrachtgever van Ucademe. Indien hiervan sprake is zal de directie de klacht doorsturen naar de verantwoordelijke organisatie;
d.
de klacht anoniem is.
4.2
Van het niet in behandeling nemen van een klacht wordt de melder en/of de opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na ontvangst van de klacht gemotiveerd in kennis gesteld.
5.1
De klacht en de wijze van afhandeling worden in het cursistendossier opgenomen. Dit dossier wordt 5 jaar bewaard.
UCADEME

Transportweg 8
9405 PR Assen

IBAN: NL74RABO0360438695

KVK: 80348157

BTW: NL861640573B01

mail@ucademe.nl

www.ucademe.nl

Uw naam
Uw telefoonnummer
Dag, tijd dat u gebeld wilt worden